Vorup Enge

Randers Regnskov og Vorup Enge

Som zoologisk anlæg skal Randers Regnskov via sine aktiviteter bidrage til bevarelsen af den biologiske mangfoldighed, såvel ved en formidlingsmæssig indsats som ved deltagelse i anerkendte avlsprogrammer, in situ bevarelse og forskning.

Ved anvendelse af gamle lokale landracer og forhistorisk storvildt til afgræsning af Vorup Enge vil man kunne tilføre området en række elementer, der på en gang vil være seværdige, formidlingsmæssigt relevante for Randers Regnskov og samtidig bidrage til bevarelsen af såvel områdets vilde dyr og planter som de sjældne arter og racer, der kan anvendes til afgræsningen. Randers Regnskov indgik derfor i 2004 en afgræsningsaftale med Aage V. Jensens Fonde, der ejer området. Et ca. 20 Ha stort areal af Vorup Enge afgræsses nu i sommerhalvåret, af Randers Regnskov, med brug af gamle danske landracer.

Bisonoksen flytter til Randers

I forlængelse af dette projekt flyttede der i oktober 2010 tre fritgående europæiske bisonokser ind på det resterende areal, hvor de vil kunne afgræsse året rundt. Den europæiske bison var tidligere en udbredt art i Europa, men sådan ser det desværre ikke ud længere. I begyndelsen af 1900-tallet var der stadig vildtlevende bestande i Bialoweza-skoven i Polen og i Kaukasus. 1. Verdenskrig gjorde en ende på den polske bestand, og den kaukasiske bestand uddøde snart efter.

Tilbage var kun 56 dyr i zoologiske haver, og fra disse dyr stammer den nuværende bestand af europæisk bison. Gennem et internationalt avlssamarbejde i zoologiske haver er antallet kommet op over 3000, og ved udsætning er det lykkedes at etablere levedygtige bestande i beskyttede områder i bl.a. Polen, Slovakiet, Rumænien, Ukraine og Rusland.

Plantegenetiske ressourcer

Senest har Ministeriet for FødevareErhverv finansieret et projekt, hvor Randers Regnskov i samarbejde med Randers Kommune og en række andre institutioner indgår i et demonstrationsprojekt, der belyser danske plantegenetiske ressourcers potentiale i miljørigtig drift af nicheprodukter. I den forbindelse etablerer Randers Kommune og Randers Regnskov i efteråret 2007 en plantning med frugttræer og buske med bær rundt om Randers Regnskov. Ved Vorup Enge etableres et mindre display med kornsorter og grøntsager.

Målet er, ved udvikling af Vorup Enge, at skabe et projekt, hvor flere delelementer skaber en stærk synergi, og samlet bidrager til bevarelsen og brandingen af de danske genressourcers potentialer i forbindelse med miljørigtig nicheproduktion af kvalitetsprodukter. Desuden udnyttes muligheden for at aktivere zoodyr, ved at anvende dem til landskabspleje.

Perspektiver for Randers Regnskov

Sortbroget jysk malkeko

Formidling af lokal natur er et vigtigt redskab, når man ønsker at sætte globale problemstillinger omkring biologisk mangfoldighed i perspektiv. Derfor har Randers Regnskov, allerede fra sin spæde projektstart, ønsket at kunne udnytte sin unikke placering ved bredden af Gudenåen.

For besøgende vil det specielle udvalg af dyr øge projektområdets attraktionsværdi. De store dyr vil være et synligt supplement til de eksisterende vilde arter. Endelig er nogle af de domesticerede dyr så håndtamme, at de kan klappes.

Der er et stigende behov for landskabspleje i Danmark, og såvel de gamle veltilpassede landracer som det forsvundne storvildt udgør et spændende potentiale i forbindelse med løsning af disse opgaver. Ikke blot i udseendet adskiller de gamle husdyr racer sig fra nutidens produktionsdyr. Også deres adfærd og ydelser er specifikke produkter af deres unikke arvemasse og udviklingshistorie. I et område som Vorup enge, med et opdelt skiftefoldsystem, vil man med løbende monitering kunne sammenligne for de forskellige arters og racers kvaliteter. Herunder deres specifikke robusthed, fødevalg, græsningsrytmer og effekt på landskabet.

Som statsanerkendt zoo indgår Randers Regnskov gerne i projekter, der fremmer bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. Ud over de mange  vilde arter i området vil man i forbindelse med afgræsningen kunne deltage i arbejdet for at bevare såvel sjældne danske landracer som vilde arter, der i forhistorisk tid har levet vildt i Danmark.

Endvidere vil Randers Regnskov, ved at indgå i EEP programmet for den europæiske bison, kunne deltage aktivt i opformeringen af denne sjældne art, gerne med henblik på en senere reintroduktion af overskydende afkom til de kommende ”naturparker” i Danmark.

Dansk landraceged